പ്രമേഹ രോഗികള്ക്ക് എത്ര അളവിൽ ചോറ് കഴിക്കാം Malayalam health tips,Diabetic diet


പ്രമേഹ രോഗികള്ക്ക് എത്ര അളവിൽ ചോറ് കഴിക്കാം   Malayalam health tips

Video credits to kk cheroor YouTube channel

Your reaction?
Angry Angry
0
Angry
Lol Lol
0
Lol
Love It! Love It!
0
Love It!
Nice Nice
0
Nice
Now I Know Now I Know
0
Now I Know
Sad Sad
0
Sad
Surprised Surprised
0
Surprised
Wow! Wow!
0
Wow!
WTF WTF
0
WTF

പ്രമേഹ രോഗികള്ക്ക് എത്ര അളവിൽ ചോറ് കഴിക്കാം Malayalam health tips,Diabetic diet

log in

reset password

Back to
log in