പ്രമേഹം നിയന്ത്രിക്കാൻ നെല്ലിക്ക (Malayalam) Gooseberry to Control Diabetes


പ്രമേഹം നിയന്ത്രിക്കാൻ നെല്ലിക്ക (Malayalam) Gooseberry to Control Diabetes

How to Use Amla (Gooseberry) to Treat Diabetes (Blood Sugar) in Malayalam. See how to use gooseberry juice for the treatment of diabetes. Amla juice for diabetics. പ്രമേഹം എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം? പ്രമേഹം മാറാൻ നെല്ലിക്ക. പ്രമേഹം കുറക്കാൻ നെല്ലിക്കാനീര്. പ്രമേഹം മാറ്റാൻ നെല്ലിക്ക. പ്രമേഹം തടയാന് നെല്ലിക്ക. Nellikai (nellikka / amla / avla) for Diabetes. Ottamooli for diabetes in Malayalam

Video credits to Sooraj Mohan YouTube channel

Your reaction?
Angry Angry
0
Angry
Lol Lol
0
Lol
Love It! Love It!
0
Love It!
Nice Nice
0
Nice
Now I Know Now I Know
0
Now I Know
Sad Sad
0
Sad
Surprised Surprised
0
Surprised
Wow! Wow!
0
Wow!
WTF WTF
0
WTF

പ്രമേഹം നിയന്ത്രിക്കാൻ നെല്ലിക്ക (Malayalam) Gooseberry to Control Diabetes

log in

reset password

Back to
log in