പ്രമേഹ രോഗികള്ക്ക് എത്ര അളവിൽ ചോറ് കഴിക്കാം Malayalam health tips,Diabetic diet


പ്രമേഹ രോഗികള്ക്ക് എത്ര അളവിൽ ചോറ് കഴിക്കാം  Malayalam health tips

Video credits to kk cheroor YouTube channel

 • Your reaction?
  Angry Angry
  0
  Angry
  Lol Lol
  0
  Lol
  Love It! Love It!
  0
  Love It!
  Nice Nice
  0
  Nice
  Now I Know Now I Know
  0
  Now I Know
  Sad Sad
  0
  Sad
  Surprised Surprised
  0
  Surprised
  Wow! Wow!
  0
  Wow!
  WTF WTF
  0
  WTF

  പ്രമേഹ രോഗികള്ക്ക് എത്ര അളവിൽ ചോറ് കഴിക്കാം Malayalam health tips,Diabetic diet

  log in

  reset password

  Back to
  log in