പ്രമേഹം നിയന്ത്രിക്കാൻ നെല്ലിക്ക (Malayalam) Gooseberry to Control Diabetes


പ്രമേഹം നിയന്ത്രിക്കാൻ നെല്ലിക്ക (Malayalam) Gooseberry to Control Diabetes

How to Use Amla (Gooseberry) to Treat Diabetes (Blood Sugar) in Malayalam. See how to use gooseberry juice for the treatment of diabetes. Amla juice for diabetics. പ്രമേഹം എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം? പ്രമേഹം മാറാൻ നെല്ലിക്ക. പ്രമേഹം കുറക്കാൻ നെല്ലിക്കാനീര്. പ്രമേഹം മാറ്റാൻ നെല്ലിക്ക. പ്രമേഹം തടയാന് നെല്ലിക്ക. Nellikai (nellikka / amla / avla) for Diabetes. Ottamooli for diabetes in Malayalam

Video credits to Sooraj Mohan YouTube channel

 • Your reaction?
  Angry Angry
  0
  Angry
  Lol Lol
  0
  Lol
  Love It! Love It!
  0
  Love It!
  Nice Nice
  0
  Nice
  Now I Know Now I Know
  0
  Now I Know
  Sad Sad
  0
  Sad
  Surprised Surprised
  0
  Surprised
  Wow! Wow!
  0
  Wow!
  WTF WTF
  0
  WTF

  പ്രമേഹം നിയന്ത്രിക്കാൻ നെല്ലിക്ക (Malayalam) Gooseberry to Control Diabetes

  log in

  reset password

  Back to
  log in